Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 19 listopada 2019 roku

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta  Kostrzyn nad Odrą - 19 listopada 2019 rokuZawiadamiamy, że 19 listopada br.(wtorek) o gdz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

W dalszej części artykułu proponowany porządek posiedzenia, poniżej druki projektów uchwał.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021, za lata 2016-2018 (druk n1),
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Górzyca, Miastem Kostrzyn nad Odrą i Gminą Słubice dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy
(druk nr 2),
c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 (druk nr 3),
d) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (druk nr 4),
e) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą i nadania statutu (druk nr 5),
f) przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2020 (druk nr 6 ),
g) obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (druk nr7),
h) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok (druk nr 8).

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych

Monika Sądej 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

Ryszard Andrys